Metabolisme i Digestiu

Coordinador/a:

Assumpta Caixàs Pedragós

Corporació Sanitària Parc Taulí

Objetivos

Aquesta àrea de recerca inclou 4 grups consolidats i multidisciplinaris que tenen en comú la investigació en malalties metabòliques o del sistema digestiu. Dos dels grups es dediquen a la Diabetis en dos aspectes ben diferenciats, un a l’estudi del risc cardiovascular i l’altra al desenvolupament de nova tecnologia per al tractament de la diabetis tipus 1 i per al seguiment telemàtic de la diabetis gestacional. Un altre dels grups es dedica a l’obesitat, sobretot en relació a l’efecte de la cirurgia bariàtrica sobre diferents aspectes i també a l’estudi dels mecanismes fisiopatològics de la hiperfàgia en l’obesitat genètica, com és la síndrome de Prader-Willi. Finalment, el quart grup es dedica a l’estudi de diverses patologies del sistema digestiu tals com la malaltia inflamatòria intestinal, la patologia per helicobacter pylori o la hepatopatia. La rellevància d’aquesta àrea rau en que tots els grups són líders de referència en la patologia que investiguen i participen o lideren projectes nacionals i internacionals que impliquen una gran diversitat de disciplines. Destaquen per la seva transversalitat i per la seva interacció i col·laboració entre ells i amb els grups d’altres àrees.

Grupos de Investigación

Métricas

Producción Científica por Área y Grupo

Se muestra en este gráfico de tipo treemap el peso de las distintas Áreas de Investigación que trabaja la Institución. Adicionalmente se puede profundizar en el detalle de cada Área de investigación para consultar la aportación de los grupos vinculados con dicha área.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del área de Investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del área de investigación las en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el área de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.