Càncer

Coordinador/a:

Miquel Ángel Seguí Palmer

Corporació Sanitària Parc Taulí

Objetivos

L’àrea de recerca en Càncer s’ha estructurat en tres pilars diferenciats: la recerca clínica, la recerca traslacional de laboratori i la innovació en diagnòstic i tractament del càncer. Dins de la clínica, en aquests moments podem trobar quatre línies de recerca que tenen a veure amb el volum d’incidència i prevalença de la malaltia neoplàsica, com són: càncer de mama, càncer de pulmó, tumors urològics i tumors gastrointestinals. Cadascuna d’elles està conformada per professionals que es dediquen al diagnòstic, tractament i seguiment de la neoplàsia específica. En totes les línies hi ha una àmplia experiència en la realització d’estudis nacionals i internacionals. Molts dels integrants pertanyen a diferents societats científiques nacionals i internacionals, la qual cosa els permet estar en contacte amb els últims avanços científics. En aquests moments s’està treballant per a augmentar el nombre específic de línies de recerca clínica. Dins de la recerca traslacional, l’objectiu s’ha marcat en l’estudi a nivell cel·lular i molecular del càncer amb particular interès en la identificació de nous biomarcadors que ens permetin predir la supervivència dels nostres pacients afectes de càncer en els seus diferents tipus i estadis, així com adequar el tractament d’una forma més personalitzada. També s’està treballant per a augmentar la cooperació amb tots aquells professionals que estan investigant en alguna mena de càncer. Finalment, des del grup d’innovació en càncer s’està investigant en diverses línies estratègiques per al desenvolupament de noves eines de diagnòstic i de tractament mitjançant les noves tecnologies amb potencial aplicació en salut.

Grupos de Investigación

Métricas

Producción Científica por Área y Grupo

Se muestra en este gráfico de tipo treemap el peso de las distintas Áreas de Investigación que trabaja la Institución. Adicionalmente se puede profundizar en el detalle de cada Área de investigación para consultar la aportación de los grupos vinculados con dicha área.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del área de Investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del área de investigación las en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el área de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.