Fibrosi quística

Responsable del Grupo de Investigación:

Presentación del grupo de investigación

Les nostres línies estan orientades a la investigació sobre la fisiopatologia de la inflamació, amb pacients de Fibrosi Quística (FQ), sobretot centrat en inflamació pulmonar i a nivell sistèmic. El nostre repte en els pròxims anys, és abordar l’estudi de la patologia associada al pacient FQ des d’una perspectiva àmplia, integral, multidisciplinar, humanitzada i centrada en el pacient i afavorir estratègies que ens permetin ajustar els tractaments a les necessitats particulars i al seguiment d’aquests pacients. L’equip investigador és multidisciplinar i l’integren investigadors de diferents perfils el que permet el desenvolupament de projectes de recerca clínica. Com a destacar la col·laboració amb els grups de recerca de FQ de Sant Joan de Deu de Barcelona.

Grupo de Investigación Consolidat

Métricas

Producción Científica

Se muestra en este gráfico el desglose por producto de la producción científica del grupo de investigación.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el grupo de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.