Trastorns del creixement i del desenvolupament

Responsable del Grupo de Investigación:

Presentación del grupo de investigación

El nostre grup neix en el context del grup de malalties minoritàries amb l’objectiu de consolidar un grup d’investigació pediàtrica. Som, predominantment, pediatres amb interès per les hipòtesis que sorgeixen en la clínica assistencial diària. La pertinença a diferents societats científiques ens genera les xarxes que ens permeten participar en estudis col·laboratius multicèntric nacionals i internacionals. Per altra banda, el ser centre de referència de la Síndrome de Prader-Willi (SPW), tractem de difondre l’evidència que anem acumulant en l’atenció d’aquests infants. Apart de la línia d’investigació SPW, el nostre equip també es centra en la investigació de la diabetis mellitus tipus 1 amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nens i nenes, ja sigui mitjançant l’aplicació de noves tecnologies en el maneig de la malaltia o mitjançant l’estudi immunològic en el debut de la malaltia. Per altra banda, el nostre grup també investiga en la línia dels trastorns de creixement i desenvolupament com són la pubertat precoç, la telarquia i els disruptors hormonals i la talla baixa, participant en estudis de farmacovigilància i assaigs clínics amb hormona de creixement. A més de les línies estratègiques del grup, l’equip de recerca també realitza projectes en els àmbits d’infermeria en urgències pediàtriques, neonatologia, i malaltia inflamatòria intetinal infantil i juvenil.

Grupo de Investigación Emergent
Imagen de grupo del grupo de investigación Trastorns del creixement i del desenvolupament

Métricas

Producción Científica

Se muestra en este gráfico el desglose por producto de la producción científica del grupo de investigación.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el grupo de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.